Mesec požarne varnosti

Galerija

Ta galerija vsebuje 1 sliko.

V Oktobru – mesecu požarne varnosti, so letos aktualne intervencijske poti in površine za gasilce, med katere spadajo dostopne poti za gasilce, dovozne poti za gasilska vozila, delovne površine za gasilska vozila in postavitvene površine za gasilska vozila. Na tematiko … Beri naprej

Razpis za prosto delavno mesto

Na podlagi Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji del in nalog, ki se opravljajo pri Prostovoljnem gasilskem društvu Postojna, Upravni odbor PGD Postojna v skladu s sklepom UO PGD Postojna z dne 28.9.2017 in Zakona o gasilstvu (Ul RS 113/05) objavlja

RAZPIS ZA DELAVCA ZA DELOVNO MESTO

 »GASILEC« (1 delovno mesto) 

Poleg splošnih z zakonom določenih pogojev, se od kandidata zahteva: 

  • srednjo tehnično ali srednjo strokovno izobrazbo
  • državljanstvo Republike Slovenije, znanje slovenskega jezika
  • polnoletnost
  • da ni v kazenskem postopku in da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje
  • psihofizična sposobnost za opravljanje delovnega mesta

Kandidat mora pred nastopom dela uspešno opraviti zdravstveni pregled.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 12 mesecev, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.

Po sklenitvi delovnega razmerja za nedoločen čas mora kandidat za poklicnega gasilca v 18 mesecih uspešno zaključiti izobraževanje v gasilski šoli po programu za poklicne gasilce in opraviti predpisan strokovni izpit glede na razpis šolanja v Izobraževalnem centru, prav tako pa tudi vsa ostala strokovna usposabljanja potrebna za opravljanje del in nalog.

Kandidatu za poklicnega gasilca, ki v navedenem roku ni uspešno končal gasilske šole ali tudi po ponovnem preverjanju ni opravil predpisanega strokovnega izpita, se izredno odpove pogodba o zaposlitvi.

Prednost pri izbiri imajo operativni prostovoljni gasilci PGD Postojna z bivališčem v občini Postojna, z vozniškim izpitom »C« in poklicni gasilci z opravljenim strokovnim izpitom.

Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj, ter dokazili o izpolnjevanju pogojev, naj kandidati pošljejo najkasneje do 13.10.2017 na naslov: 

PGD Postojna

Ulica 1. maja 7

6230 Postojna

Nepopolne prijave ne bodo upoštevane.

Kandidate bomo o izbiri obvestili najkasneje v 10 dneh po izbiri.

Datum razpisa: 29.9.2017 

 

Predsednik PGD Postojna

      Boštjan TRILER

POROČILO O INTERVENCIJAH PGD POSTOJNA V PRVI POLOVICI LETA 2017

Gasilci PGD Postojna so v prvih šestih mesecih leta 2017 posredovali skupaj na 106 intervencijah oziroma opravili povprečno 0,6 intervencije na dan. Ob požarih so posredovali  46 krat, kar predstavlja 43 % glede na skupno število intervencij. Število intervencij po posameznih kategorijah je prikazano v tabeli spodaj. Ne beležimo poškodb gasilcev in večjih poškodb tehničnih sredstev. Po statističnih podatkih MORS in PGD Postojna je statistika intervencij:

VRSTA INTERVENCIJ ŠTEVILO
Požari objektov 5
Požari v naravi 25
Dimniški požari 9
Požari stanovanj 1
Požari poslovnih prostorov 3
Požari na prometnih sredstvih 3
Reševanje ob prometnih nesrečah 20
Reševanje ob onesnaženjih z kemikalijami, plini 14
Pomoč reševalcem NMP in iskanje oseb 14
Tehnična pomoč občanom 2
Odpiranje vrat in stanovanj, vozil 8
Posredovanje ob neurjih, na vodah 2
                                    SKUPAJ INTERVENCIJ 106

Gasilci so občanom pomagali na zelo različne načine. Na več intervencijah so gasilci sodelovali z gasilci iz sosednjih občin in gasilci iz drugih operativnih enot iz občine. Seveda je bilo izvršenih poleg operativnih aktivnosti tudi veliko preventivnih dejavnosti, vaj in usposabljanj. Večjih naravnih nesreč ne beležimo. Ni bilo niti suše, ki bi povzročila večje probleme v naravnem okolju. Glede na prejšnja leta izrazito izstopajo nesreče z kemikalijami in puščanja plinov. Povečuje se tudi pomoč ljudem ob boleznih ali poškodbah ob sodelovanju z ekipo NMP Postojna. Število intervencij je nad dolgoletnim povprečjem.

Poveljnik PGD Postojna

Mitja Šantelj

OD 5.8.2017 RAZGLAŠENA VELIKA POŽARNA OGROŽENOST NARAVNEGA OKOLJA

PREKLIC POŽARNE OGROŽENOSTI NARAVNEGA OKOLJA

Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje od 5. avgusta 2017 razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju občin Koper, Ankaran, Izola, Piran, Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Miren – Kostanjevica in Renče – Vogrsko.

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete.  

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja v navedenih občinah izvajala poostren nadzor.

Letošnji požar ob železniški progi med Divačo in Rodikom.

Foto: PGD Sežana

 

Aktualno na gradbišču GRC

Na gradbišču se trenutno izvajajo naslednja dela:
GRADBENA:
– izdelava notranje kanalizacije,
– utrjevanje podlage in priprava za betonsko ploščo,
– zidanje sten v PT in ND ter izdelava protipotresnih vezi,
OBRTNIŠKA:
– krovska dela,
– izdelava suhomontažnih sten,
– postavitev stavbnega pohištva – okna,
STROJNO INŠTALATERSKA:
– izdelava notranjega in zunanjega vodovoda,
– postavitev nosilcev za sanitarno opremo,
ELEKTRO INŠTALATERSKA:
– montaža kabelskih polic,
– izdelava razvodov v suhomontažnih stenah

Slovesen prevzem avtolestve

V petek, 23. junija smo na osrednji občinski prireditvi ob dnevu državnosti in osamosvojitvi Slovenije, svečano prevzeli novo vozilo za gašenje in reševanje iz višin. Ob številnih zahvalah, željah in izmenjavi daril (Kopatin, GZ Trbovlje, Gimaex, Občina Postojna, PGD Postojna. Slavnostni govornik je bil župan Občine Postojna, Igor Marentič. Z kulturnimi in glasbenimi vložki, recitatorjev KD Planina, virtuoza na harmoniki in taktih postojnske godbe 1808, postrojem gasilcev, gasilk, ešalonom praporjev ter velikim številom občanov. Smo slovesno prevzeli ključe nove avtolestve, katera je bila na vpogled širši javnost. Zabava za staro in mlado se je nadaljevala pozno v noč z ansamblom Akordi.

Še enkrat se vsem gasilkam in gasilkam zahvaljujemo za udeležbo na prireditvi. 

V tednu, ki je pred nami, bomo začeli z francoskimi inštruktorji se usposabljati za upravljavce oz. strojnike avtolestve.

GALERIJA SLIK

SLIKE Janez Mandeljc

Prispevek Občine Postojna

Trenutna dela GRC

Na gradbišču se trenutno izvajajo naslednja dela:
– montaža konstrukcije,
– montaža fasadnih elementov,
– zidanje in betoniranje nosilnih sten pritličja,

Izvajalec je tudi pričel z gradnjo nove dostopne ceste. Izvajajo se tudi zemeljska dela ter priprava za kanalizacijo in drenažo.

Foto: Boštjan Rudolf

Izdelava avtolestve

Galerija

Ta galerija vsebuje 3 slike.

Vozilo za reševanje in gašenje je v zaključni fazi izdelave. Ob koncu meseca maja odhaja komisija zadolžena za izdelavo vozila k nad graditelju v Francijo. Tam se bodo skupaj z preostalimi gasilci, v nekaj dneh izšolali za tehnike (odpravljanje morebitnih … Beri naprej

Nadaljevanje gradnje GRC

Galerija

Ta galerija vsebuje 13 slik.

V četrtek, 13. aprila smo se v popoldanskih urah, člani in članice PGD Postojna odpravili na gradbišče novega Gasilsko reševalnega centra. Zgrajena je bila najvišja točka točka našega novega doma. S pomočjo delavcev, župana Igorja Marentiča in podžupana Andreja Berginca … Beri naprej

Preventivni dan z vozniki motornih koles

PGD Postojna, Postaja prometne policije Koper, Zdravstveni dom Postojna, Svet za preventivo Občine Postojna in DARS d. d., so v soboto, 8. aprila na avtocestni bazi v Postojni. Skupaj smo pripravili preventivni dan za motoriste. Gasilci smo priporočili voznikom motornih koles in ostalim udeležencem v cestnem prometu, kaj lahko naredijo sami, v kolikor naletijo na nesrečo v cestnem prometu. Ravno tako smo jim teoretično predstavili standardne operativne postopke in v praktičnem delu opremo ter orodje, ki jih uporabljamo ob tovrstnih intervencijah. Preostali predstavniki zgoraj omenjenih služb, so na svojih točkah predstavili svoje delo in opremo (AED, TPO, zaletavček, reševanje iz prevrnjenega vozila, “vinjena” hoja z očali, predavanje policistov, Dars nadzorniki, Policijska Provida, …). Vozniki motornih koles, so se po skupinah v dopoldanskem času, pod budnim očesom policistov zapeljali na poligon, kjer so se lahko preizkusili v obvladovanju svojih konjičkov. Preventivni dan se je zaključil s kosilom in s skupno kondicijsko vožnjo.

GALERIJA SLIK

RAZGLAŠENA VELIKA POŽARNA OGROŽENOST NARAVNEGA OKOLJA

Daljše obdobje suhega in toplejšega vremena povzroča ugodne razmere za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju. Število požarov v naravi je predvsem zaradi spomladanskega čiščenja kmetijskih površin ter kurjenja in požiganja nenevarnih naravnih materialov povečano skoraj povsod po državi. Takšne razmere bodo trajale do prvih obilnejših padavin, ki pa  jih še ne pričakujemo. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje zato na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14)  s 1. aprilom 2017 razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju vse države.

Od dneva razglasitve velike požarne ogroženosti naravnega okolja je v naravi poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano kuriti ognje, tudi kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, zunaj pozidanih površin uporabljati predmete in naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter prižigati ognjemete. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter Policija bosta med razglašeno veliko požarno ogroženostjo naravnega okolja opravljala poostren nadzor.

IMG_20170329_171604

Kurjenje na prostem je načeloma dovoljeno skozi vse leto, razen v gozdu, kjer velja stalna prepoved kurjenja. Prepovedano je le v časih, ko so razglašene večje stopnje požarne ogroženosti. Kurimo lahko izključno materiale rastlinskega izvora, vse ostalo je prepovedano in kaznivo. Prav tako je zaradi zaščite flore in favne povsem prepovedano sežiganje kmetijskih obdelovalnih površin.

Kurjenje v naravnem okolju je opredeljeno v Uredbi o varstvu pred požarom v naravnem okolju ( UL RS 20/14). Za naravno okolje pa so mišljeni gozd, skupine gozdnega drevja, drevoredi, parki in podobno. Tako je v gozdu in drugih omenjenih naravnih okoljih prepovedano kuriti, prepoved velja najmanj sto metrov od gozda. Ko pa je razglašena povečana požarna ogroženost naravnega okolja, je ta oddaljenost najmanj 250 metrov. Na navedeno področje se nanaša tudi Uredba o odpadkih, ki je v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije. Slednja se sicer direktno ne nanaša na področje kurjenja v naravnem okolju, ampak predpisuje, da je potrebno vse odpadke, tudi naravne, primerno obdelati in odstraniti v skladu z odredbo. Kar pomeni, da je potrebno odpadke kompostirati, razgraditi, mehansko, biološko ali z drugimi postopki ustrezno obdelati in predelati. V nobenem primeru pa to ne pomeni, da je s tem dovoljeno kurjenje odpadkov v naravnem okolju. Za kurjenje odpadkov v naravnem okolju ali na prostem se po uredbah gibljejo globe v višini med 100 in 600 evri za posameznike, ter med 600 in štiri tisoč evri za pravne osebe. Prijave je potrebno posredovati Inšpektoratu za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. V primerih kršitev v času, ko je razglašena večja požarna ogroženost pa se lahko o kršitvi obvesti tudi policijo.

Če pride do požara:

  • Ostanemo mirni. Če nismo v nevarnosti, poskušamo omejiti oziroma pogasiti požar z razpoložljivimi sredstvi (voda, zemlja, pesek, lopata, grablje, odeja ipd.).
  • Če požara ne moremo pogasiti sami, se čim prej umaknemo na varno.
  • O požaru takoj obvestimo Center za obveščanje oziroma gasilce na številko 112

Brezplačna usposabljanja za motoriste

DARS d.d. skupaj s Postajo prometne policije Koper, Zdravstvenim domom Postojna, Prostovoljnim gasilskim društvom Postojna in Svetom za preventivo Občine Postojna. V več terminih voznike motornih vozil vabi na BREZPLAČNO enodnevno usposabljanje in trening varne vožnje.

IMG_0027

Motoristi spadajo med najbolj ranljive skupine udeležencev v cestnem prometu, saj je tveganje za smrt pri njihovi vožnji 50-krat večje kot pri vožnji z osebnim avtomobilom.

Z namenom večanja varnosti in obveščanja o pravilnem ravnanju pred pričetkom motoristične sezone (aprila in maja), bodo v avtocestni bazi Postojna v sodelovanju s Postajo prometne policije Koper, Zdravstvenim domom Postojna, Prostovoljnim gasilskim društvom Postojna in Svetom za preventivo Občine Postojna. Pripravljena brezplačna enodnevna usposabljanja in treninge varne vožnje.

Namen akcije je obveščanje in osveščanje voznikov enoslednih vozil o varni udeležbi v cestnem prometu skozi teoretični uvod in različne vaje na poligonu. Z akcijo ne želimo zgolj opozarjati na pasti vožnje motornega kolesa, ki prežijo na motoriste v cestnem prometu, ampak opozoriti tudi ostale udeležence na večjo pozornost ob pričetku motoristične sezone ter hkrati tudi predstaviti lepote vožnje oziroma varno uživanje v vožnji.

Prijave: https://www.dars.si/Dokumenti/O_nas/O_druzbi/Druzbena_odgovornost_655.aspx

Preventivni dan

Galerija

Ta galerija vsebuje 10 slik.

V torek, 21. marca smo postojnski gasilci organizirali t.i. preventivni dan. V sejni dvorani gasilskega doma je predsednik društva Boštjan Triler, vse zbrane lepo pozdravil in se jim zahvalil za odziv. V uvodu je predstavil skoraj 20 letno zgodovino o … Beri naprej

Mitja Šantelj prejemnik bronastega priznanja CZ

V četrtek, 2. marca je v kulturnem domu v Postojni, potekala regijska slovesnost ob dnevu Civilne zaščite. Nagradili so tiste, ki so že dlje časa v sistemu zaščite in reševanja in so s svojim delom pustili pečat oz. zvesto opravljali naloge. Njim so podelili zlata, srebrna in bronasta priznjanja CZ. Podelili so tudi posebna priznanja. Bronasto plaketo za enkratno dejanje, je dobil poveljnik PGD Postojna Mitja Šantelj, kateri je aktivno sodeloval konec meseca Januarja 2016 ob množični nesreči na avtocesti na Golem vrhu. Iz Postojnskega konca sta tovrstno priznanje dobila tudi diplomirani zdravstveni tehnik Gregor Vidrih, iz NMP ZD Postojna in župan Občine Postojna, Igor Marentič. Oba sta aktivno sodelovala na obeh množičnih nesrečah v zadnjem obdobju na postojnskem.

IMG_20170302_191115

Več o letošnjih nagrajencih.

Prispevek Občine Postojna in galerija slik

GALERIJA SLIK

 

Pust 2017

Na pustni torek, 28. februarja smo na povorki po ulicah Postojne sodelovali tudi postojnski gasilci. Tudi tokrat z boljšimi polovicami in podmladkom. Poleg ostalih tradicionalnih povabljenih skupin, smo se letos predstavili deželo iz pradavnine. Imeli smo pravega dinozavra, bruhajoč vulkan, različna prevozna sredstva in lokal Bed Rockom, kateri je imel pravo bowling stezo. Tudi letos smo osvojili 1. mesto, in denarno nagrado bomo namenili v dobrodelne namene.

IMG_20170228_133343

GALERIJA SLIK