Letošnji redni občni zbor

V soboto, 20. januarja se je odvijal naš zadnji redni letni občni prostor v “starem” gasilskem domu. Po otvoritvi občnega zbora in izvolitvi delovnega predsedstva in komisij, se je predstavilo kandidate za funkcije in organe, ker je letos volilno leto in konec petletnega mandata. V času volitev so se predstavila in prebrala poročila častnega razsodišča, mladine članic, nadzornega odbora, inventurne komisije,  blagajnika, vodje poklicnega jedra poveljnika in predsednika. Sledila je razprava na poročila in izvolitev delegata za OZ GZ Postojna. Po podelitvi priznanj članom,članicam on odborom v minulem mandatu, je sledila razglasitev rezultatov volitev.

Za predsednika je bil izvoljen Janez Oražem – Hans in za poveljnika Mitja Šantelj.Ostale funkcije, razen UO, disciplinske komisije in častnega odbora, bodo imenovane na prvi seji upravnega odbora, sestanku poveljstva in operative v prihodnjih dneh. 

Predstavilo se je plan dela za leto 2018, pod razno so do pozdravne besede, prišli ostali gasilci iz sosednjih PGD. Vključno s predsednikom GZ Postojna Markom Simšičem in županom Občine Postojna, Igorjem Marentičem. Po zaključku uradnega dela, je sledila pogostitev v lastni režiji.

GALERIJA SLIK

POROČILO O INTERVENCIJAH – PGD POSTOJNA V LETU  2017

Gasilci PGD Postojna so v toku leta 2017 posredovali skupaj na 198 intervencijah oziroma opravili povprečno 0,6 intervencije na dan. Po statistiki URSZR je bilo 216 intervencij (enodnevne poplave kot več dogodkov). Ob požarih so posredovali  80 krat, kar predstavlja 40 % glede na skupno število intervencij. Nesreče v prometu in posredovanja ob razlitjih kemikalij predstavljajo 35 % intervencij. Število intervencij po posameznih kategorijah je prikazano v tabeli spodaj. Ne beležimo poškodb gasilcev in večjih poškodb tehničnih sredstev. Po statističnih podatkih MORS in PGD Postojna je statistika intervencij:

VRSTA INTERVENCIJ ŠTEVILO
Požari objektov 11
Požari v naravi 36
Dimniški požari 11
Požari stanovanj 2
Požari poslovnih prostorov 4
Požari na prometnih sredstvih 16
Reševanje ob prometnih nesrečah 47
Reševanje ob onesnaženjih z kemikalijami, plini 23
Pomoč reševalcem NMP in iskanje oseb 20
Tehnična pomoč občanom 5
Odpiranje vrat in stanovanj, vozil 11
Posredovanje ob neurjih, na vodah 12*
                                    SKUPAJ INTERVENCIJ 198

*neurje in poplave v občini Postojna v avgustu beležimo kot eno intervencijo

Gasilci so občanom pomagali na zelo različne načine. Na več intervencijah so gasilci sodelovali z gasilci iz sosednjih občin in gasilci iz drugih operativnih enot iz občine in gasilske zveze. Pomoč izven matične zveze smo nudili pri gašenju večjih požarov v Divači in pri Komnu. Seveda je bilo izvršenih poleg operativnih aktivnosti tudi veliko preventivnih dejavnosti, vaj in usposabljanj. Gasilci so veliko časa posvetili usposabljanju za delo z novo avto lestvijo. Večjih naravnih nesreč razen poplav v avgustu ne beležimo. Ni bilo niti suše, ki bi povzročila večje probleme v naravnem okolju. Glede na prejšnja leta izrazito izstopajo nesreče z kemikalijami in puščanja plinov. Veliko je bilo posredovanj v prometu. Povečuje se tudi pomoč ljudem ob boleznih ali poškodbah ob sodelovanju z ekipo NMP Postojna. Število intervencij je nad povprečjem. Največ intervencij je bilo v avgustu, kar 24, med temi kar 10 prometnih nesreč.

Poveljnik PGD Postojna

Mitja Šantelj

Vabilo na občni zbor

Na podlagi Statuta in po sklepu upravnega odbora vas vabim na redni občni zbor PGD Postojna, ki bo v soboto 20.1.2018 ob 18.00 uri v sejni dvorani gasilskega doma Postojna.

Dnevni red:

 1. Otvoritev občnega zbora in izvolitev verifikacijske komisije, delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika
 2. Predstavitev kandidatov za funkcije in organe
 3. Volitve
 4. Poročila:
  • Častnega razsodišča
  • Mladine
  • Članic
  • Nadzornega odbora
  • Inventurne komisije
  • Blagajnika
  • Vodje poklicnega jedra
  • Poveljnika
  • Predsednika
 5. Razprava na poročila
 6. Izvolitev delegata za OZ GZ Postojna
 7. Podelitev priznanj
 8. Plan dela za leto 2018 in določitev višine članarine
 9. Razno

OPOZORILO

Občni zbor je sklepčen, če je navzočih več kot polovica članov društva. Če ob napovedanem času občni zbor ni sklepčen, kljub temu, da so bili člani obveščeni, se zasedanje preloži za pol ure. Po preteku pol ure je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj deset (10) članov.

 

   Poveljnik                                                                                Predsednik

Mitja ŠANTELJ, l.r.                                                             Boštjan TRILER, l.r.