Razpis za prosto delavno mesto

Na podlagi Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji del in nalog, ki se opravljajo pri Prostovoljnem gasilskem društvu Postojna, Upravni odbor PGD Postojna v skladu s sklepom UO PGD Postojna z dne 28.9.2017 in Zakona o gasilstvu (Ul RS 113/05) objavlja

RAZPIS ZA DELAVCA ZA DELOVNO MESTO

 »GASILEC« (1 delovno mesto) 

Poleg splošnih z zakonom določenih pogojev, se od kandidata zahteva: 

  • srednjo tehnično ali srednjo strokovno izobrazbo
  • državljanstvo Republike Slovenije, znanje slovenskega jezika
  • polnoletnost
  • da ni v kazenskem postopku in da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje
  • psihofizična sposobnost za opravljanje delovnega mesta

Kandidat mora pred nastopom dela uspešno opraviti zdravstveni pregled.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 12 mesecev, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.

Po sklenitvi delovnega razmerja za nedoločen čas mora kandidat za poklicnega gasilca v 18 mesecih uspešno zaključiti izobraževanje v gasilski šoli po programu za poklicne gasilce in opraviti predpisan strokovni izpit glede na razpis šolanja v Izobraževalnem centru, prav tako pa tudi vsa ostala strokovna usposabljanja potrebna za opravljanje del in nalog.

Kandidatu za poklicnega gasilca, ki v navedenem roku ni uspešno končal gasilske šole ali tudi po ponovnem preverjanju ni opravil predpisanega strokovnega izpita, se izredno odpove pogodba o zaposlitvi.

Prednost pri izbiri imajo operativni prostovoljni gasilci PGD Postojna z bivališčem v občini Postojna, z vozniškim izpitom »C« in poklicni gasilci z opravljenim strokovnim izpitom.

Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj, ter dokazili o izpolnjevanju pogojev, naj kandidati pošljejo najkasneje do 13.10.2017 na naslov: 

PGD Postojna

Ulica 1. maja 7

6230 Postojna

Nepopolne prijave ne bodo upoštevane.

Kandidate bomo o izbiri obvestili najkasneje v 10 dneh po izbiri.

Datum razpisa: 29.9.2017 

 

Predsednik PGD Postojna

      Boštjan TRILER